Menú Principal

Formación 981 53 40 20

Servizos 981 52 24 26

Destacados

Curriculum

[Obrigatorio] Campos Obrigatorios

Datos Personales

Carné de conducir
Coche propio

Formación regrada

Formación complementaria

Outra formación complementaria

Experiencia profesional

Experiencia docente

Informática

Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook)
Internet e correo electrónico

Idiomas

Castelán
Galego
Inglés
Francés
Alemán

Dispoñibilidade xeográfica

Ten dispoñibilidade?
Provincias

Según a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, FESAN informao de que os datos personales que proporcione serán incorporados a un ficheiro, do cal é titular e cuxa finalidade é manter relacións comerciais ou contractuais coa empresa, tratamento que autoriza. FESAN reconocelle a posibilidade de exercitar de forma gratuita os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos previstos na Lei Orgánica 15/1999, mediante escrito dirixido ó Responsable de Seguridade que poderá ser presentado directamente no domicilio da empresa ou remitido por correo certificado a FESAN (Severino Riveiro Tomé, 9 15702 Santiago de Compostela). Asimesmo o interesado autoriza a FESAN para que os seus datos sexan utilizados co obxeto de realizarlle comunicacións informativas, comerciais e de promoción da empresa que poderán realizarse por calqueira medio, incluido o correo electrónico.

Pé de páxina

Saltar Pé de páxina

Outros

Saltar Outros