Cursos

SSCE155PO ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR

  • Modalidade: Online
  • Duración: 30 horas
  • Tipo de curso: Monográficos

Coñecer a normativa sobre transporte escolar e menores, o seu contido e uso correcto, así
como as técnicas adecuadas para a condución preventiva e actuación en caso de accidente.

Modalidade
Curso online

Duración
30 horas

Modalidade

• Curso online

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están a súa disposición. Ademais deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a avaliación do curso.
• O diploma poderá recollerse nas instalacións de FESAN, nun prazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.

Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

1. TIPOS DE TRANSPORTE PARA ESCOLA E MENORES.
2. SEGURIDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR E INFANTIL.
3. FUNCIÓNS DO CONDUCTOR.
4. INSTRUCIÓNS EN CASO DE ACCIDENTE OU ANOMALIDADE TANTO NO TRANSPORTE DE
VIAXEIROS COMO NO TRANSPORTE DE ESCOLAR E MENORES.

Total
70 €