A Consellería de Economía, Emprego e Industria subvenciona a contratación de dúas persoas desempregadas en FESAN.

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, subvenciona a contratación de duas persoas desempregadas acollidas ao programa de Garantía Xuvenil na Fundación de Estudios e Analises – FESAN en Santiago de Compostela.

foto_programa_web

Esta axuda está cofinanciada en un 91,89% polo FSE e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de Inversión 8,2, Obxectivo  específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.

A denominación do servicio é “A dinamización e o futuro dos recursos e servizos de atención á persoas maiores”. O obxectivo xeral deste servizo será deseñar un programa de actividades que permita coñecer a situación actual do sector de atención ás persoas maiores e os servizos que ofrece, así como as necesidades dos usuarios e usuarias e o futuro do sector, tendo en conta as novas tendencias e servizos e recursos xa postos en marcha en outros territorios, con especial incidencia nos enfoques de envellecimiento activo, perspectiva integral e innovación.

As accións a desenvolver tras unha análise previa de diagnóstico do sector e as suas necesidades serán: difusión do estímulo a través de encontros de profesionais nos que se trataran diversas temáticas vinculadas á dinamización e futuro do sector, deseño e posta en marcha de accións formativas específicas dirixidas aos propios maiores e a los coidadores, deseño e proposta de novos proxectos empresariais e avaliación do proxecto.

A aportación económica, emplearáse para sufragar os costes salariais dos traballadores contratados para levar a cabo as actuacións descritas.

gobierno_de_espanaunion_europeaFESAN en color sobre fondo blanco