Utiliza este formulario para enviarnos o teu CV.

Se queres asociar o CV a unha oferta de traballo concreta, deberás enviar o CV dende a ligazón que hai na páxina da oferta de traballo.

Datos personales
Posto ao que desexa optar
Transporte
Formación regrada
Formación complementaria
Outra formación complementaria
Experiencia profesional
Experiencia docente
Informática
Idiomas
Disponibilidade xeográfica
Según a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, FESAN informao de que os datos personales que proporcione serán incorporados a un ficheiro, do cal é titular e cuxa finalidade é manter relacións comerciais ou contractuais coa empresa, tratamento que autoriza. FESAN reconocelle a posibilidade de exercitar de forma gratuita os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos previstos na Lei Orgánica 15/1999, mediante escrito dirixido ó Responsable de Seguridade que poderá ser presentado directamente no domicilio da empresa ou remitido por correo certificado a FESAN (Rúa de Amio, 114, Parque Empresarial Costa Vella, 15707, Santiago de Compostela). Asimesmo o interesado autoriza a FESAN para que os seus datos sexan utilizados co obxeto de realizarlle comunicacións informativas, comerciais e de promoción da empresa que poderán realizarse por calqueira medio, incluido o correo electrónico.