Cursos

Directores/as de tempo libre

 • Modalidade: Presencial
 • Duración: 300 horas
 • Tipo de curso: Capacitación profesional
 • O curso de Director de Tempo Libre ten por obxeto a formación de persoas capaces de coordinar e dirixir un equipo de monitores para a organización de actividades socioculturais e recreativas destinadas á infancia e xuventude, tanto no medio urbán como na natureza.
Modalidade
 • Curso presencial
Duración
 • 300 horas (150h teóricas e 150h prácticas )
Homologación
 • Homologado pola Conselleria de Traballo e Benestar. Xunta de Galícia
Requisitos
 • Estar en posesión do Título de Monitor de Tempo Libre.
 • Posuir, polo menos, un título de ensino secundario.
 • Acreditar unha experiencia de traballo dun mínimo de 250 horas como monitor, ou como integrante do equipo de animación en colonias, ou campamentos, por un total de 30 días despois de obter o título de monitor.
 
Modalidade
 • Curso presencial:

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para confirmar a matrícula, a data de inicio e horario do curso.

O día do inicio do curso entregaráselle ao alumno o material necesario para o seguimiento das sesións presencias e informaráselle sobre as diferentes actividades formativas e de avaliación.

Nas sesións presenciais o docente combinará explicacións teóricas con casos prácticos, traballo en equipo e exposicións con canón e portáctil como elementos de apoio das exposicións.

Diploma
 • Ao finalizar o curso emitirase o certificado acreditativo da formación para os participantes que o superasen satisfactoriamente.
 Contacto

 Teléfono: 981 534020

 E-mail: info@fesan.org

 Lugar de impartición
 • FESAN R/ Amio, 114. 15707 Santiago de Compostela
Obxectivos

Preténdese que o alumno acade os coñecementos necesarios para:

  • Detectar as necesidades de intervención en grupos con características específicas.
  • Dirixir, executar e avaliar accións de animación.
  • Coordinar o equipo que colabora no programa.
  • Participar nun equipo interdisciplinar que desenvolva unha actividade a grande escala.
Contidos
 • Área de Psicosocioloxía (40h)
 • Área de Intervención Educativa (25h)
 • Área de Xestión (85h)
Grupo mínimo

Este curso necesita para a súa realización un grupo mínimo de 15 alumnos/as e o máximo é de 25 alumnos/as.

 
Total
 • 220€
Financiación
 • Posibilidade de pagamento francionado en dous prazos:
  1. Coa formalización da matrícula: 110€
  2. Antes de finalizar a formación teórica: 110€