Educación infantil

Educación para a igualdade: Coeducación

  • Modalidade: online
  • Duración: 40 horas
  • Tipo de curso: Monográfico de Educación Infantil
O obxetivo do curso é descubrir e traballar o concepto de coeducación para o fomento do seu uso dentro da modalidade práctica educativa.
Modalidade
Online
Duración
40 horas
Modalidade• Curso On Line
Unha vez formalizada a matrícula, a persoa coordinadora do curso poñerase en contacto có alumnado para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumnado e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.Diploma• Para que o alumnado alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están a súa disposición. Ademais deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a avaliación do curso.•O diploma poderá recollerse nas instalacións de FESAN, nun prazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno/a.
Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020
Unidade 1: 1. A coeducación como motor de cambio e evolución cara a igualdade. Obxectivo e características: posta en marcha.2.Estereotipos e roles de xogo: qué son e como afecta su existencia á sociedade.3.O xogo como axente socializador.4. A importancia da igualdade e da ideoloxía de xénero: machismo, feminismo e hembrismoUnidade 2: 

1. A linguaxe sexista e a non sexista: que son, como se forman e que características teñen: elaboración de estratexias para traballalas

2. A escola e as familias como axentes socializadores

3.Desigualdades sociais en relación ó xénero que fomentan o que atopamos dentro dos medios de comunicación. Importancia de organismos como a RAE e o mundo da música

Unidade 3:

1. Desigualdades sociais en relación o xénero que fomentan o que se atopan nos medios de comunicación

2.Proposta para o análise da violencia de xénero dentro dos Mass Media

Unidade 4:

1.Instrumentos e actividades educativas para traballar a educación en igualdade tanto dentro como fóra da aula

2.Aprendizaxe de recursos para as diferentes etapas do desenvolvemento

Total
60 €