Cursos

Institucións e profesionais da atención sociosanitaria

  • Modalidade: Online
  • Duración: 20 horas
  • Tipo de curso: Monográficos sociosanitaria
O obxectivo deste curso é identificar o modelo organizativo tipo e de funcionamento de institucións de atención social dirixidas a colectivos de intervención.Modalidade
OnlineDuración
20 horas

Modalidade

• Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a evaluación do curso.
• O diploma poderá recollerse na instalación de FESAN, nun plazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.

Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

1. Institucións, programas e profesionais de atención directa a persoas dependentes. Características.
2. Papel dos diferentes profesionais de atención sociosanitaria. O equipo interdisciplinar.
3. Tarefas do profesional de atención sociosanitaria. Competencia e responsabilidade nas áreas de:
3.1. Alimentación
3.2. Hixiene e aseo
3.3. Limpeza
3.4. Atención sanitaria
3.5. Medicación
3.6. Mobilización, traslado e deambulación
3.7. Primeiros auxilios
3.8. Apio psicosocial
3.9. Actividades diarias
3.10. Comunicación

Total
40 €