Cursos

Novas tecnoloxías para a impartición e titorización da formación para o emprego

  • Modalidade: online
  • Duración: 60 horas
  • Tipo de curso: Especialización

O obxectivo deste curso é o de proporcionar ao alumno unha formación técnica e pedagóxica no uso de plataformas virtuais, coa intención de acadar unha mellor integración das novas tecnoloxías na docencia e na impartición de certificados de profesionalidade.

Modalidade
Curso online

Duración
60 horas

Modalidade
• Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a avaliación do curso.
• O diploma poderá recollerse nas instalacións de FESAN, nun prazo máximo dun mes, ou enviaráse á dirección indicada polo alumno.

Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

Tema 1: Características xerais da formación e o aprendizaxe online. 5 horas
- Evolución do e-learning
- Definición do e-learning
- Compoñentes do e-learning
- Vantaxes do e-learning

Tema 2: Programas e ferramentas informáticas para titorizar ao alumnado. 5 horas
- Recursos e tecnoloxías
a) Blog
b) Wikis
c) Marcadores sociais
d) Elementos de búsqueda de recursos para o aprendizaxe (youtube, vimeo, flickr, redes sociais,..)

Tema 3: Métodos, estratexias e ferramentas titoriais. 15 horas
- Fases do deseño instruccional
- Estratexias de aprendizaxe online
- Metodoloxía da formación online
- Elaboración de guías
- Elaboración de unidades didácticas
- Teorías de aprendizaxe
- Novas tendencias en materia de teleformación

Tema 4: A plataforma de teleformación (MOODLE). 20 horas
- Subida de contidos a través de programas multimedia
- Utilización, creación e xestión de actividades
- Utilización, creación e xestión de recursos
- Utilización, creación e xestión de ferramentas de comunicación

Tema 5: Funcións, habilidades e competencias do tutor-formador. 10 horas
- O papel do tutor online
- Técnicas de dinamización
- Comunicación telemática

Tema 6: Comunicación e avaliación online. 5 horas
- A avaliación da formación online
- Avaliación da participación e aprendizaxe dos alumnos
- Cándo, cómo, qué procedementos e instrumentos utilizamos na avaliación da formación online?
- Qué criterios e normas utilizamos nos cursos online?
- A avaliación do proceso formativo
- Probas de avaliación online

TOTAL
78 €