Educación infantil

O ensino de inglés para nenos/as de 1 a 3 anos

  • Modalidade: online
  • Duración: 40 horas
  • Tipo de curso: Monográficos de Educación infantil
O curso do ensino do inglés para nenos y nenas de 1 a 3 anos de idade, capacita para adquirir os coñecementos necesarios para levar a cabo unha boa intervención educativa da lingua inglesa nestas idades, así como para poder elaborar unha proposta de traballo adecuada e axustada ás necesidades do alumnado.
Modalidade
Online
Duración
40 horas
Modalidade
• Curso On Line
Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador/a do curso, porase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario/a e o seu contrasinal de acceso á plataforma “Aula virtual” a través da páxina web de FESAN.
O aula virtual disporá dun titor/a de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ó alumnado no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensino – aprendizaxe e o propio alumnado o que marca o ritmo, do mesmo xeito que as horas diarias adicadas, tendo ampla flexibilidade para acadar os obxectivos e a información
Diploma

 

• Para que o alumno/a acade a cualificación de “apto/a”, será imprescindible que este/a visualice os contidos  de cada tema ou unidade, así como diferentes recursos que estarán a súa disposición. Ademais, deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a avaliación do curso. O diploma expedido, poderá recollerse nas instalacións de FESAN nun prazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno/a.

Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020
Unidade 1: Características psicoevolutivas e desenvolvemento da lingua na etapa de 1 a 3 anos
1.Características psicoevolutivas dos nenos/as de 1 a 3 años.

2.O aprendizaxe da lingua materna.

3.Adquisición dunha segunda lingua.

4. A educación bilingüe.

5.Modelos de adquisición da lingua estranxeira.

6.Factores que inflúen no aprendizaxe dunha segunda lingua.

Unidade 2: Didáctica do inglés.

1. Lexislación vixente na ensinanza do inglés. Primeiro ciclo Educación Infantil.

2.Competencias clave.

3.A programación didáctica.

4.Atención á diversidade.

5.Métodos e programas máis utilizados.

Unidade 3: Proposta de actividades para a ensinanza do inglés de 1 a 3 anos.

1.Proposta de actividades de 1 a 2 anos.

2.Proposta de actividades de 2 a 3 anos.

Total
60 €