Cursos

O proceso de venda

 • Modalidade: Online
 • Duración: 25 horas
 • Tipo de curso: Administración e empresa
 • O obxetivo do curso é adquirir nocións básicas para atender ao cliente de maneira axeitada e saber cómo tratar ao cliente na postvenda e fidelizalo para vendas futuras.
Modalidade
 • Online
Duración
 • 25 horas
Modalidade
 • Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, a persoa coordinadora do curso poñerase en contacto co alumnado para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.

A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumnado e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.

Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a quen marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
 • Para que o alumnado alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están a súa disposición. Ademais deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a avaliación do curso.
 • O diploma poderá recollerse nas instalacións de FESAN, nun prazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno/a.
Contacto
 • Contacto co titor:

E-mail: tutoriasonline@fesan.org

Teléfono: 981 522426

Unidade 1. Introdución ás vendas.
 • 1.1. Qué é o vendedor.
 • 1.2. Comportamento do consumidor.
Unidade 2. Características do vendedor/a
 • 2.1. Características do vendedor/a.
 • 2.2. Psicoloxía do vendedor/a.
Unidade 3. Persuasión e negociación.
 • 3.1. Persuasión.
 • 3.2. Negociación.
Unidade 4. Técnicas de venda.
 • 4.1. Preparación das vendas.
 • 4.2. Entrevista co cliente.
 • 4.3. Clientes con actitude negativa.
 • 4.4. Marketing directo.
 • 4.5. Técnicas de venda.
Unidade 5. Fidelización do cliente.
 • 5.1. Obxectivos, clientes e vantaxes da fidelización.
 • 5.2. Estratexias de fidelización do cliente.
 • 5.3. Vendas perdidas.
Total
 • 32,50€