Cursos

Organización de actividades en institucións sociais

  • Modalidade: Online
  • Duración: 20 horas
  • Tipo de curso: Monográficos sociosanitaria
O obxectivo deste curso é establecer a forma de participación na organización de actividades sociosanitarias nunha institución en colaboración co equipo interdisciplinar.
Modalidade
Online
Duración
20 horas
Modalidade

• Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a evaluación do curso.
• O diploma poderá recollerse na instalación de FESAN, nun plazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.

Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

1. Protocolos de actuación.
2. Transmisión ao usuario de información sobre as actividades. Actividades opcionais, voluntarias e obrigatorias.
3. Manexo dos materiais máis comúns para a realización de actividades en institucións sociais.
3.1. Materias funxibles e inventiariables.
3.2. Xogos de mesa.
3.3. Realización de inventarios e listados.

4. Revisión do estado das axudas técnicas.

5. Distribución e adecuación de espacios e mobiliario.

6. Comprobación das condicións de seguridade e accesibilidade.

7. Rexistro de incidencias.

Total
40 €