Cursos

Primeiros auxilios en situación de urxencia en institucións

  • Modalidade: Online
  • Duración: 10 horas
  • Tipo de curso: Monográficos sociosanitaria

O obxectivo deste curso é o de describir as técnicas básicas sanitarias de urxencia e de primeiros auxilios determinando a máis adecuada en función da situación.

Modalidade
Curso Online

Duración
10 horas

Modalidade

• Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma

• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a evaluación do curso.
• O diploma poderá recollerse na instalación de FESAN, nun plazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.

Contacto

• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

1. Recoñecemento das situacións de risco: protocolos e normas sobre cándo intervir. Avisos a profesionais responsables.

2. Técnicas de actuación urxente en caso de:
2.1. Intoxicacións
2.2. Inxestión de corpos extranos, atragantmento
2.3. Traumatismos. Vendaxes e inmovilizacións
2.4. Reanimación cardiopulmonar
2.5. Hemorraxias extrernas
2.6. Quemaduras
2.7. Conxelacións
2.8. Descargas eléctricas
2.9. Picaduras e mordeduras

Total:
30 €