Cursos

Módulos de docencia da formación profesional para o emprego

 • Modalidade: Presencial/Teleformación
 • Duración: 380 horas
 • Tipo de curso: Módulos de Certificado de Profesionalidade
 • Con este curso o alumno poderá desenvolver a súa actividade profesional no ámbito público ou privado, en centros ou entidades que impartan formación profesional para o emprego, tanto para traballadores en activo, en situación de desemprego, como para colectivos especiais. O seu desempeño profesional lévao a cabo en empresas, organizacións e entidades, de carácter público ou privado, que impartan formación por conta propio ou allea.
Modalidade
 • Curso presencial
 • Curso de teleformación (pendente de homologación SEPE)
Homologación
 • Cada un destes módulos está homologado pola Xunta de Galicia, Consellería de Economía, Emprego e Industria e son válidos en todo o territorio Nacional.
Programa
 • MF1442_3 – Programación didáctica de accións formativas para o empleo (60 horas)
 • MF1443_3 – Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos (90 horas)
 • MF1444_3 – Impartición e titoración de accións formativas para o emprego (100 horas)
 • MF1445_3 – Avaliación do proceso de ensinanaza-aprendizaxe en formación profesional para o emprego (60 horas)
 • MF1446_3 – Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego (30 horas)
Requisitos de acceso
 • Graduado en Educación secundaria obrigatoria (ESO)(LOXSE e LOE)
 • 2º de BUP ou cun máximo de dúas materias pendentes entre os dous cursos.
 • Ciclo Formativo de grao medio
 • FP 1
 • Proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25 anos
 • Probas de competencias clave nivel 2
 • Certificado de nivel 1 da mesma familia e área profesional
Modalidade
 • Curso presencial

Existe un cronograma para o curso onde se establece a planificación do módulo teórico/práctico.

Neste proceso de ensinanza/aprendizaxe combínanse explicacións teóricas con casos prácticos, traballos en equipos, exposicións e outros métodos de traballo en aula, ademais das avaliacións pertinentes, en base ao establecido no programa oficial publicado. (RD 1096/2011 de xullo de 2011).

Cada alumno/a debe realizar un exame por unidade formativa ou módulo formativo (aqueles que non teñan unidades formativas).

Para superar con éxito o módulo será necesario asistir como mínimo ao 75 % das horas lectivas e superar con éxito todas as avaliacións teóricas e prácticas efectuadas ao longo da acción formativa. Aqueles alumnos/as que teñan superado o módulo formativo terán unha acreditación da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Diploma
 • Unha vez rematado o módulo solicitarase a Consellería de Economía, Emprego e Industria a acreditación da acción formativa.
Contacto

Teléfono: 981 534020

E-mail: info@fesan.org

Lugar de impartición
 • FESAN R/ Amio, 114. 15707 Santiago de Compostela

MF1442_3: Programación didáctica de accións formativas para o emprego

 • Coa realización deste curso o alumno coñecerá a normativa da Formación Profesional para o Emprego, e estará capacitado para planificar o programa didáctico dunha acción formativa, tendo en conta a modalidade de impartición e as características dos destinatarios, entre outros.
Modalidade
 • Curso presencial
Duración
 • 60 horas
Prezo
 • A consultar

MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos

 • Coa realización deste curso o alumno coñecerá e aprenderá a elaborar diferentes materiais didácticos e aprenderá a seleccionar os adecuados en función das características dos estudantes e dos obxectivos e actividades que se van realizar.
Modalidade
 • Curso presencial
Duración
 • 90 horas
Prezo
 • A consultar

MF1444_3: Impartición e titoración de accións formativas para o emprego

 • Coa realización deste curso o alumno aprendera a definir estratexias adecuadas para o aprendizaxe de adultos, fomentando a participación e motivando ao alumnado.
Modalidade
 • Curso presencial
Duración
 • 100 horas
Prezo
 • A consultar
Programa
 • UF1645 – Impartición de accións formativas para o emprego
 • UF1646 – Titorización de accións formativas para o emprego

MF1445_3: Avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe en formación profesional para o emprego

 • Coa realización deste curso o alumno aprenderá a analizar os principios básicos da avaliación, a elaborar probas de avaliación teórica e probas prácticas, así como a realizar un análisis a información obtida durante o proceso formativo para realizar os cambios que se consideren beneficiosos para a acción formativa.
Modalidade
 • Curso presencial
Duración
 • 60 horas
Prezo
 • A consultar

MF1446_3: Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego

 • Coa realización deste módulo o alumno poderá orientarse na identificación da súa realidade laboral, co fin de clarificarse ante o seu proceso de inserción e promoción profesional. Ao mesmo tempo, coñecerá procedementos e estratexias de busqueda da información do entorno profesional e productivo, e de emprego.
Modalidade
 • Curso presencial
Duración
 • 30 horas
Prezo
 • A consultar