CS Documentación e Administración Sanitarias

 • Modalidade: Presencial
 • Duración: 2000 horas
 • Tipo de curso: Ciclo superior
 • 2000 horas (1616 teóricas e 384 prácticas)
Descrición
 • A Competencia xeral deste ciclo consiste en: Definir e organizar procesos de tratamento da información e a documentación clínica, extraendo e rexistrando datos, codificándoos e validando a información, e garantindo o cumprimento da normativa, así como intervir nos procesos de atención e xestión de pacientes e de xestión administrativa en centros sanitario.
Contidos
 • Arquivamento e documentación sanitarios
 • Atención psicosocial a pacientes e persoas usuarias
 • Extracción de diagnósticos e procedementos
 • Ofimática e proceso da información
 • Terminoloxía clínica e patoloxía
 • Formación e Orientación Laboral
 • Codificación sanitaria
 • Sistemas de información e clasificación sanitarios
 • Validación e explotación de datos
 • Xestión administrativa sanitaria
 • Xestión de pacientes
 • Proxecto de DAS
 • Formación en centros de traballo

Exercer a súa actividade profesional no sector sanitario en organismos e institucións do ámbito público e en empresas privadas, en atención tanto primaria como especializada, así como en centros hospitalarios e de investigación. Realizan o seu traballo baixo a supervisión do persoal facultativo correspondente ou xerente administrativo/a, de ser o caso. A súa actividade profesional está sometida a regulación pola Administración sanitaria estatal.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Responsable técnico/a de codificación de documentación sanitaria.
 • Responsable técnico/a de arquivos de historias clínicas.
 • Responsable técnico/a de tratamento e deseño documental sanitario.
 • Responsable técnico/a de sistemas de información asistencial sanitaria.
 • Responsable técnico/a de avaliación e control de calidade da prestación sanitaria.
 • Responsable técnico/a de xestión de procesos administrativo-clínicos.
 • Responsable de administración de unidades, departamento ou centros sanitarios.
 • Asistente de equipos de investigación biomédica.
 • Secretario/a de servizos sanitarios.
Máis información
 • DECRETO 96/2016, do 19 de maio