CS Radioterapia e Dosimetría

 • Modalidade: Presencial
 • Duración: 2000 horas
 • Tipo de curso: Ciclo superior
 • 2000 horas (1616 teóricas e 384 prácticas)
Descrición

A Competencia xeral deste ciclo consiste en: aplicar tratamentos con radiacións ionizantes baixo prescrición médica, utilizar equipamentos provistos de fontes encapsuladas ou productores de radiacións, aplicando as normas de radioprotección e asistindo o/a paciente durante a súa estadía na unidade, así como realizar procedementos de protección radiolóxica hospitalaria seguindo normas de garantía de calidade e os protocolos establecidos na unidade asistencial.

Contidos
 • Atención ao paciente
 • Anatomía pola imaxe
 • Fundamentos físicos e equipamentos
 • Protección Radiolóxica
 • Formación e Orientación Laboral
 • Dosimetría física e clínica
 • Simulación do tratamento
 • Tratamentos con braquiterapia
 • Tratamentos con teleterapia
 • Empresa e iniciativa emprendedora
 • Proxecto de Radioterapia e dosimetría
 • Formación en centros de traballo

Exercer a súa actividade profesional no sector sanitario público e privado, en unidades de oncoloxía radioterápica, en unidades ou servizos de radiofísica hospitalaria, en unidades técnicas de protección radiolóxica e en centros de investigación.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Técnico/a superior en radioterapia
 • Técnico/a especialista en radioterapia
 • Persoal auxiliar dos servizos de protección radiolóxica
 • Delegado/a comercial de equipamentos de radioelectroloxía médica
 • Colaborador/ora e asistente en bioloxía molecular
 • Colaborador/ora e asistente de investigación
 • Para a reserva da praza abonaranse 150€
Máis información

Decreto 79/2016, do 4 de maio.