CS Márketing e Publicidade

 • Modalidade: Presencial
 • Duración: 2000 horas
 • Tipo de curso: Ciclo superior
 • 2000 horas (1616 teóricas e 384 prácticas)
Descrición
 • A competencia xeral consiste en proporcionar coidados auxiliares ao paciente/cliente e actuar sobre as condicións sanitarias do seu entorno, como membro dun equipo de enfermería nos centros sanitarios de atención especializada e de atención primaria, baixo a dependencia do diplomado de enfermaría e, no seu caso, como membro dun equipo de saúde na asistencia derivada da práctica do exercicio liberal, baixo a supervisión correspondente.
Contidos
 • Inglés
 • Investigación comercial
 • Márketing dixital
 • Políticas de márketing
 • Xestión económica e financeira da empresa
 • Formación e Orientación Laboral
 • Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias
 • Deseño e elaboración de material de comunicación
 • Lanzamento de produtos e servizos
 • Medios e soportes de comunicación
 • Relacións públicas e organización de eventos de márketing
 • Traballo de campo na investigación comercial
 • Proxecto de Márketing e publicidade
 • Formación en centros de traballo

Exercer a súa actividade en empresas públicas e privadas de calquera sector produtivo, nomeadamente no sector do comercio e márketing, realizando funcións de planificación, organización e xestión de actividades de márketing, investigación comercial, publicidade e relacións públicas.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Técnico en publicidade;
 • Técnico en relacións públicas;
 • Organizador de eventos de márketing e comunicación;
 • Auxiliar de medios en empresas de publicidade;
 • Controlador de cursaxe ou emisión en medios de comunicación;
 • Técnico en estudos de mercado e opinión pública;
 • Técnico en traballos de campo;
 • Inspector de persoal enquisador;
 • Axente de enquisas e censos;
 • Codificador de datos para as investigacións de mercados.
 • Asistente do xefe de produto;
 • Técnico de márketing;
Máis información
 • Decreto 196/2013, do 27 de decembro