• Acceso a Ciclos Medios

Para acceder a estes estudios é preciso cumprir un dos seguintes requisitos:

Acceso directo con titulación:

 • Ter superada a ESO (4º ESO)
 • Ter superados os módulos do PCPI
 • Ter superado 2º de BUP
 • Ter superado a FP1

Acceso sen titulación – Proba de acceso:

 • Ter 17 anos cumpridos ou ben cumprilos durante o ano en curso e superar unha proba de acceso
 • Acceso a Ciclos Superiores

Para acceder a estes estudos é preciso cumprir un dos seguintes requisitos:

Acceso directo con titulación:

 • Ter superado o Bacharelato
 • Ter un título de Técnico (Ciclo Medio LOE ou LOXSE)
 • Ter superado o antigo Bacharelato Unificado Polivalente (3º BUP)
 • Ter o certificado acreditativo de ter superadas todas as materias do Bacharelato (LOMCE)
 • Ter superado a FP2

Acceso sen titulación – Proba de acceso:

 • Ter 19 anos e superar unha proba de acceso
 • Ter 18 anos, para as persoas que teñen aprobado un Ciclo Formativo de Grao Medio da mesma Familia Profesional (ou Familias Profesionais afíns regulamentariamente establecidas) e superar unha proba de acceso